وضعیت کشور ما ارتباط عمیقی با کیفیت سیاست گذاری‌ها دارد و امروزه نقش دولت یا حاکمیت در سیاست گذاری در اثر پیچدگی جامعه، کثرت داده ها، منافع متکثر و پیدایش نیرو‌های جدید محدودتر از قبل شده است؛ بنابراین نهاد‌های میانی مانند اندیشکده‌ها نقش بسزایی یافته اند و گروه سیاسی، امنیتی و دفاعی با توجه به این ضرورت هاست که به فعالیت می‌پردازد و با رصد، پایش و تحلیل رویداد‌ها و روندها، می‌کوشد تا داده‌ها زیر را مد نظر قرار دهد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۳
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از متفکرین شناخته شده اندیشه سیاسی

دکتر داود فیرحی درگذشت

کتاب و نشریات
شبکه ارتباط نخبگانی