در سال‌های اخیر اهمیت موضوعات حقوقی بیش از پیش برای سیاستمداران و قانون گذاران کشور بروز پیدا کرده است و بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علوم مختلف به جایگاه ویژه حقوق و قانون پی برده اند. با وجود اهمیت این موضوعات تاکنون در حوزه سیاست ورزی حقوقی که محمل تقاطع بسیاری از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران ما است، از آن‌ها غفلت شده و کمتر به سیاست گذاری و راهبردنگاری حقوقی، قانونی و قضایی توجه شده است. از این رو پژوهشکده تحقیقات راهبردی بر آن شد تا گروه حقوق این پژوهشکده را با استفاده از ظرفیت بالایی که در جامعه دانشگاهی و اندیشگاهی کشور وجود داشت، راه اندازی کند.
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴
راهبرد ایرانی 13/ تغییر قانون انتخابات جمهوری اسلامی

تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵
راهبرد ایرانی 8/ چالشهای مجرمانه در بورس

تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۸
راهبرد ایرانی 4/ حقوق بشر آمریکایی

تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳
راهبرد ایرانی 3/ مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی

بیشتر
کتاب و نشریات
بیشتر
مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد
مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد
شبکه ارتباط نخبگانی