اعضای هیأت علمی

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی

رحیم بایزیدی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی


تماس
ایمیل ............. rahimbaizidi@ut.ac.ir
سوابق تحصیلی
کارشناسی: علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشگاه تهران
دکترای تخصصی: علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشگاه تهران

سوابق کاری
استادیار روابط بین‌الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ...... از ۱۴۰۰
دبیر گروه سیاسی، دفاعی و امنیتی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۴۰۱
مدیر گروه روابط بین‌الملل، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ..... از ۱۳۹۸
مدیر اجرایی فصلنامه روابط خارجی (ISC) .......................... از ۱۳۹۷
پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ............. از ۱۳۹۵
مسئول واحد بین المللی سازی و پایش سنجه ها، معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران ....... ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
همکار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ................... از ۱۴۰۰
استاد مدعو دانشگاه خوارزمی ................................ از ۱۴۰۰
استاد مدعو پژوهشکده صدر .................................. ۱۴۰۰
استاد مدعو دانشگاه مازندران ................................ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
دبیر میز آمریکا و اروپا، دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ........ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
عضو بنیاد ملی نخبگان .................................... ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
مقالات بین‌المللی (ISI و Scopus)
Rahim Baizidi (۲۰۱۹). “Paradoxical Class: Paradox of Interest and Political Conservatism in Middle Class”, Asian Journal of Political Science, Volume ۲۷, ۲۰۱۹ - Issue ۳, pp. ۲۷۲-۲۸۵. (SJR, Q۲ / ISI / JCR / Scopus) – Published. Available at:
www.tandfonline.com/doi/full/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۱۸۵۳۷۷.۲۰۱۹.۱۶۴۲۷۷۲
Rahim Baizidi (۲۰۲۱). Sectarian Model of Power Distribution and Political Efficiency in Governmental Structure of Iraq and Lebanon, Geopolitics Quarterly. Online Publish (Scopus). Link: journal.iag.ir/article_۱۴۳۲۲۵.html?lang=en

مقالات علمی پژوهشی و تخصصی
۱) رحیم بایزیدی و سید سعید میرترابی (۱۴۰۱) تحریم صنعت کشتیرانی ایران؛ روندپژوهی، ابعاد و اهداف. محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۶، شماره ۴، اسفند ۱۴۰۱. لینک: jse.sndu.ac.ir/article_۲۲۴۰.html
۲) رحیم بایزیدی (۱۴۰۱) راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران؛ مولفه‌های راهبردی و تحولات آینده. آینده پژوهی راهبردی، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۴۰۱. لینک: jsfs.sndu.ac.ir/article_۲۲۶۸.html
۳) رحیم بایزیدی و امیر عباسی خوشکار (۱۴۰۱) «بحران جهانی محیط زیست و چالش‌های ساختاری در نظام بین الملل»، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۳ (پیاپی ۶۹)، صص ۸۵-۵۷. لینک: (piaj.sbu.ac.ir/article_۱۰۲۴۵۱.html)
۴) رحیم بایزیدی، محسن نیازی و حلیمه حسین پناهی (۱۴۰۱) «مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر مهاجرت منابع انسانی از ایران (۱۴۰۱)». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی. مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی، دوره ۱۶، شماره ۱ (پیاپی ۵۵)، صص ۲۲-۱. لینک: (jcm.srbiau.ac.ir/article_۲۰۱۱۵.html?lang=fa)
‌س رحیم بایزیدی (۱۴۰۰) «استراتژی‌های بخشی و رژیم‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری آمریکا در نظم‌سازی جهانی و منطقه‌ای»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ۱۰، شماره ۲ (پیاپی ۳۶)، تابستان ۱۴۰۰. لینک: (interpolitics.guilan.ac.ir/article_۴۹۰۳.html)
۶) رحیم بایزیدی (۱۴۰۰) «گذار از نظم اقتصاد سیاسی بین الملل آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان‌روایی دلار»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال ۱، شماره ۱ (پیاپی ۱)، صص ۱۱۸-۹۷. لینک: (asr.ihu.ac.ir/article_۲۰۶۸۵۹.html)
۷) رحیم بایزیدی و محمدعلی شیرخانی (۱۳۹۸) «جریان بین‌المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال هشتم، شماره ۱، پیاپی ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸. لینک: (irlip.um.ac.ir/issue/view/۲۰۲۹)
۸) رحیم بایزیدی و حلیمه حسین پناهی (۱۳۹۸) «فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص‌های فرهنگی توسعه‌پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران»، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره ۸، شماره ۱، خرداد ۱۳۹۸. لینک: (journals.tabrizu.ac.ir/article_۹۱۶۸.html)
۹) رحیم بایزیدی و محمدعلی شیرخانی (۱۳۹۷) «مهاجرت، خروج سرمایه انسانی و توسعه: مقایسه ایران و ترکیه»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۰، شماره ۲ (پیاپی ۵۶)، زمستان ۱۳۹۷. لینک: (piaj.sbu.ac.ir/article/view/۲۷۷۸۵/۷۷۷۲)
۱۰) رحیم بایزیدی و احسان یاری (۱۳۹۶) «سیاست‌های آبه نومیکس و توسعه در ژاپن»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سی و هشتم، بهار ۱۳۹۶. لینک: (psq.kiau.ac.ir/article_۵۳۲۱۸۹.html)
۱۱) رحیم بایزیدی، محمدعلی شیرخانی و مجتبی رضازاده (۱۳۹۳) «موازنه نرم: بریکس و هژمونی آمریکا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۳. لینک: (www.ipsajournal.ir/article_۲۴۰.html)
۱۲) رحیم بایزیدی (۱۳۹۳) «پارادایم‌های روابط بین‌الملل: بررسی پارادایمیک بودن رویکرد‌های نظری روابط بین‌الملل در ابعاد نظری، روش‌شناسی و شناخت‌شناسی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره ۶، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۹۳. لینک: (www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۲۵۴۳۱۲)
۱۳) رحیم بایزیدی، محمدعلی شیرخانی و ایوب منتی (۱۳۹۳) «اصول حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام»، پژوهش‌های دفاعی امنیتی اسلام، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳. لینک: (sjs.isri.ac.ir/article_۸۷۱۹۶.html)
۱۴) رحیم بایزیدی و بهاره سازمند (۱۳۹۱) «قدرت نرم و خیزش مسالمت آمیز چین در جنوب شرق آسیا»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۱. لینک: (www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=۲۲۴۷۷۲)
مقالات ترویجی و تخصصی

۱) رحیم بایزیدی (۱۳۹۹) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران. سازمان‌های بین المللی، سال ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۹. لینک: (iojournal.csr.ir/Article/۱۴۰۰۰۴۰۷۵۰۱۵۷۷۲)
۲) رحیم بایزیدی و عسگر صفری (۱۴۰۰) استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پیامد‌های جهانی. سازمان‌های بین المللی، سال ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۴۰۰. لینک: (iojournal.csr.ir/Article/۱۴۰۰۱۱۱۲۵۰۲۵۸۲۹)
۳) رحیم بایزیدی و مصطفی پاکدل مجد (۱۴۰۱) روندپژوهی و ریشه یابی بحران اوکراین و پیامد‌های بین المللی، ماهنامه امنیت بین الملل، دوره ۵، شماره ۳۷، صص ۱۳۳-۱۱۷. لینک: (tisri.org/?id=h۷d۴mjea)
۴) رحیم بایزیدی (۱۴۰۱) روندپژوهی، رژیم نظارت منطقه‌ای و پیامد‌های تحریم‌های کشتیرانی آمریکا علیه ایران. دو ماهنامه آمریکاشناسی، دوره ۴، شماره ۱۳، صص ۱۳۷-۱۲۹.
۵) رحیم بایزیدی (آذر و دی ۱۴۰۰) تأثیر تنش چین و تایوان بر آینده اقتصاد جهان؛ مطالعه موردی آمریکا. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۱.
۶) رحیم بایزیدی (مهر و ابان ۱۴۰۰) روند پژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۰.
۷) رحیم بایزیدی (آذر و دی ۱۴۰۰) بررسی نقش ارز‌های مجازی در فرسایش حاکمیت جهانی دلار. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۱.
مقالات همایش‌های بین‌المللی
۱. “Foreign Impacts on Iran-Georgia relationships: Comparative research of Russia and the United States”, ۴th International Scientific Conference on Political, Economic and Cultural Relations of Georgia and Iran, Bakuriani, Georgia, December ۲۰, ۲۰۱۸. (Presented)
۲) گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار»، مقاله برگزیده و ارائه شده در همایش بین المللی افول آمریکا: روند گذشته و تحولات آینده، (۶ آبان ۱۳۹۹).
۳) «چین و معمای برنامۀ هسته‌ای ایران»، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات چین، دانشگاه تهران، پذیرفته شده (۱۴۰۰).
۴) «نظام در حال گذار جهانی و تحول ابزاری در راهبرد سیاست خارجی آمریکا»، همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی (مقاله ارائه شده در همایش)، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه عالی دفاع ملی.
۵) «سیاست همسایگی ایران: انتخاب راهبردی یا ضرورت سیاست خارجی» (۲۸ آذر ۱۴۰۲) همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.
۶) «سازمان همکاری شانگ‌های و همکاری امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عضو» (۲۸ آذر ۱۴۰۲) همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.
۷) "Multilateralism in East Asia and the policy of looking to the east of Iran" (۱۹ December ۲۰۲۳) The Asian and Nejghborhood Policy of the Islamic Republic of Iran.
۸) «هوش مصنوعی و تحول پاردایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل» (۸ اسفند ۱۴۰۲) همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان: هوش مصنوعی و دیپلماسی‌های نوین. (ارائه در همایش)


کتاب
۱) مهاجرت و توسعه اقتصادی: تحلیل مقایسه‌ای ایران و ترکیه (۱۴۰۱)، انتشارات چاپخش.
۲) جمهوری اسلامی ایران و سیاست نگاه به شرق (۱۴۰۱)، انتشارات خاوران فردا با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی. (نویسنده مشترک).
۳) محمدرضا مجیدی، مصطفی اسماعیلی و رحیم بایزیدی (۱۴۰۲) چکیده مقاله‌های همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.داوری مجلات بین المللی (ISI) و فصلنامه‌های علمی پژوهشی
۱. فصلنامه بین المللی International Affairs (درجه ISI و Scopus)
۲. فصلنامه علمی روابط خارجی (ISC): ارزیابی و داوری ۲۲ مقاله علمی پژوهشی ارسال شده به نشریه
۳. فصلنامه راهبرد (ISC): ارزیابی و داوری ۶ مقاله علمی پژوهشی ارسال شده به نشریه
۴. فصلنامه سازمان‌های بین المللی: ارزیابی و داوری ۱۱ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۵. فصلنامه سیاست جهانی: ارزیابی و داوری ۳ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۶. فصلنامه پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل: ارزیابی و داوری ۵ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۷. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا.

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجیکتاب
ارزیابی پیشینی خط مشی درآمدی بر سیاستگذاری در ایران- موسسه اطلاعات ۱۴۰۲
مقالات علمی- پژوهشی

مقاله با عنوان کاربرد تحلیل فرآیند سلسه مراتبی AHP در تصمیمات سیاسی- مجله علمی پژوهشی راهبرد ۱۳۹۰
مقاله با عنوان تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مورد مطالعه کشور‌های جهان اسلام) – مجله علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ۱۳۹۱
مقاله با عنوان طراحی الگوی پیش ارزشیابی سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران- مجله علمی پژوهشی مدیریت اسلامی ۱۳۹۷
مقاله با عنوان چهارچوب مفهوم پردازی پیشرفت دریایی- مجله علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی ۱۴۰۳

مقالات کنفرانس‌های بین المللی و ملی

مقاله با عنوان رهبری چشم انداز در الگوی مدیریتی اسلام- کنفرانس ملی سند چشم انداز ۱۴۰۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقاله با عنوان سازمان‌های داوطلبانه، الگوی موفق فرهنگ جهادی- دومین کنفرانس کلی مدیریت جهادی- وزارت جهاد کشاورزی
مقاله با عنوان الگوی ارزیابی شایستگی‌ها جهت انتخاب مدیران جوان- اولین همایش جوانان، دولت و حقوق عمومی
مقاله با عنوان شناسایی عوامل نظام نگهداری منابع انسانی در صنعت نفت- چهاردهمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی- وزارت نفت
مقاله با عنوان آینده پژوهی پیشران‌های جریانات تکفیری- کنفرانسبین المللی آینده‌های جهان- دانشگاه تورکو فنلاند
مقاله با عنوان یادگیری حکمت بنیان، آموزش و پرورش در تراز آینده- هشتمین کنفرانسبین المللی مهدویت
مقاله با عنوان حسابداری اقماری بخش دریا- اولین گنفرانس بین المللی اقتصاد دریا- دانشگاه هرمزگان

مقالات مجلات علمی
مقاله با عنوان تفکر استراتژیک- مجله صنعت خودرو شماره ۹۵
مقاله با عنوان رهبری چشم انداز گرا- مجله تدبیر شماره ۱۸۵
مقاله با عنوان چابکی زنجیره تامین و فن آوری اطلاعات- مجله صنعت خودرو شماره ۱۴۱
مقاله با عنوان قرن گاز- مجله تازه‌های انرژی شماره ۳۱
مقاله با عنوان مدل EFQM ابزاری مناسب برای ارزیابی جامع عملکرد – مجله صنعت خودرو شماره ۱۵۲

گزارشات راهبردی
گزارش آینده پژوهی شناخت تحولات پاکستان- مرکز مطالعات راهبردی فراجا
گزارش آینده زیرساخت – ترجمه گزارش future of infrastructure موسسه بانک جهانی
گزارش تولید دریامحور با مشارکت مردم- پژوهشکده تحقیقات راهبردی- مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح‌های پژوهشی
پروژه تصویرپردازی آینده زیرساخت- مرکز آینده پژوهی دانشگاه امام حسین علیه السلام
پروژه سنجش یادگیری سازمانی- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سوابق تدریس
استاد مدعو در دانشگاه‌های تهران، عالی دفاع ملی، آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، رودهن و دانشگاه جامع علمی کاربردی، دروس تئوری‌های مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، روش تحقیق، مدیریت منابع انسانی ارزیابی اقتصادی طرح‌ها، کارآفرینی
ارائه دوره آشنایی با مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی- حوزه علمیه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
ارائه بحث اقتصاد دریا- هسته پژوهشی توسعه و محیط زیست- دانشگاه مازندران
ارائه بحث توسعه دریامحور- مرکز پژوهش توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه
ارائه دوره ارزیابی عملکرد مدل BSC، شرکت پرسی ایران گاز، شستا
ارائه بحث ظرفیت‌های دریایی کشور- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه دوره تعالی سازمانی EFQM، شرکت پرسی ایران گاز، شستا
رائه دوره آشنایی با مبانی آینده پژوهی، فعالان فرهنگی شبکه جهادگران قم

عضویت در کمیته‌ها و شورا‌ها

عضو شورای پژوهش و فناوری- وزارت راه و شهرسازی
عضو مدعو شورای عالی ترابری و شورای عالی ترافیک شهر‌های کشور ۱۳۹۷-۱۴۰۰
عضو شورای اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله
عضو کمیته علمی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت، پژوهشگاه استاندارد
عضو کمیته علمی، اولین سمینار بیمه‌ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عضو شورای سیاستگذاری، همایش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
عضو شورای برنامه ریزی چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
عضو کمیته داوری، اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها