اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران

اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران

سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 مصوب مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، از سال 1384 تا 1404 هجری‌شمسی پایه برنامه‏های پنج‌‍‌ساله توسعه‌چهارم به بعد قرارگرفت. همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه، چگونگی دستیابی به اهداف سند چشم‏انداز درراستای برنامه‏های پنج‌ساله توسعه موردپرسش قرارگرفت. این پرسش را می‏توان باتوجه به ماهیت سند چشم‌انداز، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بررسی‌کرد. بنابراین، باتوجه به هدف این مقاله، اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 موردمطالعه قرارگرفت و برای دستیابی به نتیجه از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای، متن سند برنامه‌های پنج‌ساله چهارم به بعد استفاده شد. نتیجه مطالعه این بود که رویکرد توسعه‌سیاسی در برنامه‏های پنج‌ساله توسعه چهارم، پنجم و ششم با فرازوفرود و از شدید به ضعیف لحاظ‌شده‌است و در جمع‏بندی نهایی این رویکرد از اثربخشی مطلوب برخوردار نبوده‌است.

آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها