سی و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد.
پژوهشگران و علاقمند ارجمند می توانند برای دریافت تک مقاله و کامل یصورت دانلود رایگان به سامانه فصلنامه فرهنگی اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی:

http://rahbordfarhangi.csr.ir
ارسال نظرات
پربازدید ها