امروزه با وجود درک اهمیت ویژگی‌های عاملان کسب‌و‌کارهای نوپا، تلاش چشمگیری در راستای مفهوم‌سازی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی کارآفرینان بر رشد و پیشرفت این‌گونه کسب‌و‌کارها انجام نشده است. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی‌های مختلف کارآفرینان کسب‌و‌کارهای موردحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دو استان تهران و البرز (‌براساس مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان ازجمله سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی آنان‌) است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعۀ موردی از نوع طرح پژوهشی قالبی یا همان مبتنی‌بر تمپلیت، با 14 کارآفرین موفق و ناموفق در استان تهران و البرز که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شد. براساس نتایج پژوهش، سرمایۀ روان‌شناختی این‌دسته از کارآفرینان بیش از سرمایه اجتماعی و انسانی آن‌ها بر موفقیتشان در لایه‌های پایین‌تر سطوح اقتصادی یا اجتماعی (کارآفرینان قعر هرم) تأثیرگذار است.


برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

مهرداد بخشی، کمال سخدری و سید مجتبی سجادی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها