کد خبر:۸۷۹
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۹
مروری بر مقاله

«واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها»در سال‌های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در زمینه‌های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می‌شود؛ و این در حالی است که بودجه‌های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های دولتی کافی نبوده و پروژه‌های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان هستند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه‌های مورد نیاز و با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها از ابتدای شکل‌گیری ضرورت دارد. به‌طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و تعیین چالش‌ها، ‌راهبردها ‌و ‌دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و امکان‌سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش‌های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحليلي عامل اکتشافی، نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل متغیرها بیان شده است. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه گردید. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و  KMO  استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی‌داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.671 است که مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می‌دهد. در تعیین تعداد عامل‌های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 6 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 89.25 درصد تغییرات داده‌ها را تبیین می‌کنند. بدین ترتیب عامل‌های پنهان به ترتیب عامل اول: تئوری مؤثر بر واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی؛ عامل دوم: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی؛ عامل سوم: توازن سیاست‌ها؛ عامل چهارم: ایجاد انگیزه‌بخش خصوصی؛ عامل پنجم: آزادسازی و عامل ششم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، به دست آمد. 

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://rahbord.csr.ir

محمد‌مهدی صالحی، علیرضا امیر‌کبیری، علی آقا‌محمدی و غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها