کد خبر:۱۶۰
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲

راهبردهای رفاه اجتماعی در اقتصادهای توسعه‌یافته

تاریخ : ١٣ اسفند ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر بهیار ریاحی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی
خلاصه

وقتی از تبیین راهبردهای اجتماعی در مورد رفاه حرف می‌زنیم، به نوعی مقولة رفاه اجتماعی را بر حسب متغیر و مؤلفة میزان توسعه‌یافتگی کشورها و جوامع و وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. قطعاً راهبردهای رفاه اجتماعی که در کشورهای مختلف بر حسب جمعیت کشورها وجود دارد، متفاوت است. قطعاً راهبردهای رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته که سعی کردند جمعیت را کنترل کنند، اکنون مواجه با گروه سالمند هستند، با راهبردهای رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه‌نیافته که اکنون با جمعیت جوان مواجه هستند، کاملاً متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته در طراحی و مهندسی یک نظام کارآمد رفاه اجتماعی، نهادهای غیر دولتی بسیار تأثیرگذار هستند و همینطور در مورد روند خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، به خاطر ناکارآمد بودن این روند منجر به این شده که نظام اقتصادی درستی در آن کشورها وجود نداشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها