کد خبر:۲۷
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۷

گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی

اهداف :

- مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی در حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی 
- مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی در حوزه رفاه اجتماعی 
- مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی در حوزه مسائل فقر، نابرابری‌های درآمدی، توزیع فرصت‌های اقتصادی، درآمد و ثروت 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها