نام اثر: امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای
نام نویسنده: حسن روحانی
موضوع : انتشارات پیشین
زیرگروه موضوع: مرکزتحقیقات استراتژیک سابق
تاریخ انتشار:
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: نویسنده: دکتر حسن روحانی