نام اثر: مقایسه عملکرد مالیاتی کشور با سایر کشورهای منتخب با تأ کید بر عدالت مالیاتی
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: