نام اثر: اعتبارسنجی افراد و بنگاهها بهمنظور ساماندهی بازار پول و سرمایه
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: