نام اثر: اثرات تحريم بر صنعت فولاد ایران با توجه به راهکارهای عدم خام فروشی
موضوع : اقتصادی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: اثرات تحريم بر صنعت فولاد ایران با توجه به راهکارهای عدم خام فروشی