کد خبر:۸۷۷
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۴


هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه‏‌گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت‏‌های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‏های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست‏گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه‏‌گذاران نهادی متغیر تعدیل‏گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه‏‌گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع‏‌آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده  است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می‏دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می‏یابد. مشارکت سرمایه‏‌گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم‏افزایی ‏‏سرمایه‏گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می‏‌دهد سرمایه‌‏گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می‌‏کنند.


برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد ۹۲ به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://rahbord.csr.ir
ارسال نظرات
پربازدید ها