کد خبر:۶۵
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۷

روابط اسلام و غرب و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : اندیشه اسلامی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات مبانی سیاست خارجی ج.ا.ا
نتایج

اسلام و غرب به عنوان دو مقولة مهم سیاسی در حال حاضر دارای روابط پیچیده‌ای هستند که متأثر از تاریخی بسیار طولانی است. حوادثی که طی دویست سال اخیر در جهان اسلام روی داده تا حد زیادی متأثر از رابطه با غرب بوده و غرب نیز ضمن تأثیرگذاری بر جهان اسلام از تحولات آن تأثیر پذیرفته است.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و حوادث پس از آن روابط اسلامی با غرب را دچار تغییرات عمیقی نمود که تا امروز شاهد تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، منطقه و جهان اسلام هستیم. قرائت غرب از اسلام در حال حاضر و در پی تحولات سال‌های اخیر به ویژه پس از حادثة 11 سپتامبر 2001 بر تصمیم‌گیری نسبت به نحوة تعامل با جهان اسلام و بالاخص جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذاشته است. حوادثی که طی سالیان اخیر روی داده نظیر از بین بردن رژیم طالبان در افغانستان ونیز ساقط کردن نظام بعثی در عراق، افزایش فشارهای سیاسی و فرهنگی بر جهان اسلام جهت از بین بردن زمینه‌های رشد اسلام افراطی، افزایش فشار بر مسلمانان در غرب، هجوم گستردة رسانه‌ای نسبت به ارزش‌های اسلامی، و ... به نوعی به مقولة روابط اسلام و غرب مربوط شده و بر این اساس نیازمند تحلیلی از وضعیت پیچیدة این روابط است.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران به علت پای‌بندی به ارزش‌های اسلامی و اصرار بر آن، همواره با مخالفت‌هایی از سوی قدرتمندان و بازیگران صحنة سیاسی و بین‌المللی جهان روبرو بوده و این امر تبعاتی برای سیاست خارجی داشته است. بررسی این تبعات از بعد روابط اسلام و غرب می‌تواند به شفاف‌سازی نقاط مبهم و پیدا کردن راهکارهایی منجر شود که چه بسا به کاهش تبعات منفی روابط اسلام وغرب منجر گردد.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها