کد خبر:۱۶۲
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴

بررسی عملکرد ایران در سال ١٣٨٦

تاریخ : ١٦ اردیبهشت ١٣٨٧ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی برنامه و بودجه
خلاصه

در این نشست عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨٦ بررسی شد. نگاه مرکز تحقیقات استراتژیک در این نوع نشستهای تخصصی، نگاهی از منظر چشمانداز بلندمدت جمهوری اسلامی و بحث انطباق سیاستها و برنامهها با برنامه چهارم توسعه کشور است.
یکی از مشکلاتی که ما در برگزاری این نوع نشستهای تخصصی داریم، این است که متأسفانه آمارهای رسمی یا انتشار پیدا نمیکنند و یا با تأخیر انتشار پیدا میکنند. نظارت بر برنامه چهارم مستلزم گزارش سال ١٣٨٥ است که متأسفانه هنوز این گزارش انتشار پیدا نکرده است.
در سال گذشته وضعیت درآمدی دولت خوب بوده است، فقط ٥/١% عدم تحقق داشتند. این امر به واسطه تفاوت نرخ ارز روز با عدد ٨٩٠ تومان بودجه بوده است که توانسته بخشی از کسری را تأمین کند. همچنین به علت درآمدهای مالیاتی و ساز و کاری که در برنامه چهارم برای مالیات بر شرکت نفت در نظر گرفته شده‌است، دولت یک رقم عمدهای را بدون دردسر کسب میکند و نیز از منابع ارزی کشور هم به صورت بالایی استفاده شده است، یعنی حدود ٦٠ میلیارد دلار از منابع نفتی کشور را در بودجه دولت استفاده کردیم. در مجموع بحث درآمدی خوب بوده است. در مورد بحث عمرانی، بخشیی از دیونی که وجود داشته پرداخت نکردهاند که در روزهای اخیر قرار است، پرداخت شود. (با توجه به مصوبهای که از مجلس میگیرند، دیون را هم پرداخت می-کنند.) به هر ترتیب خزانه در سال گذشته، در پایان سال ١٠.٠٠٠ میلیارد ریال موجودی داشته است.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها