کد خبر:۱۲۲
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

شماره های 22 و 23 فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی منتشر شد

شماره‌های 22 و 23 فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی از طرف معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی منتشر شد
روابط خارجی شماره 22

فهرست مطالب

تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران : اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل /
محسن شریعتی نیا و محمدرضا عابدین مقانکی


کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت /
قدیر نصری و آرمان سلیمی


فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات /
فرههاد شهابی سیرجانی


تحول هویت بنیان در سیاست خارجی مصر /
محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان


تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران /
هادی سمتی و شانی هرمزی


چهار موج جنبش‌های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک /
روح اله اسلامی


ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده /
احمد بخشی

روابط خارجی شماره 23


فهرست مطالب


تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه /حمید احمدی و فهیمه قربانی


سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران( 2014 - 1979 )؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت /
رحمت حاجی مینه


تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران /محمد جمشیدی


تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت /حسین شریفی طرازکوهی و جواد مبینی


دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامة هسته ای ایران ( 1388 - 1382) / احسان مصباح


تبیین غایی در نظریه روابط بین الملل /مجتبی عبدخدایی


تاثیر معرفت شناسی رهایی بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین الملل /حسین سلیمی و علی اسمعیلی اردکانی

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها