رحیم بایزدی

برگزاری نشست تخصصی تاثیرات تبلیغات تجاری بر سبک زندگی ایرانیان

رحیم بایزیدی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی


تماس
ایمیل .... rahimbaizidi@ut.ac.ir
سوابق تحصیلی
کارشناسی: علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشگاه تهران
دکترای تخصصی: علوم سیاسی (روابط بین الملل)، دانشگاه تهران

سوابق کاری
استادیار روابط بین‌الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ... از ۱۴۰۰
دبیر گروه سیاسی، دفاعی و امنیتی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۴۰۱
مدیر گروه روابط بین‌الملل، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام .. از ۱۳۹۸
مدیر اجرایی فصلنامه روابط خارجی (ISC) ........ از ۱۳۹۷
پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام .... از ۱۳۹۵
مسئول واحد بین المللی سازی و پایش سنجه ها، معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران .... ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
همکار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ....... از ۱۴۰۰
استاد مدعو دانشگاه خوارزمی ........ از ۱۴۰۰
استاد مدعو پژوهشکده صدر .......... ۱۴۰۰
استاد مدعو دانشگاه مازندران ........ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
دبیر میز آمریکا و اروپا، دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام .. ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
عضو بنیاد ملی نخبگان ......... ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
مقالات بین‌المللی (ISI و Scopus)
Rahim Baizidi (۲۰۱۹). “Paradoxical Class: Paradox of Interest and Political Conservatism in Middle Class”, Asian Journal of Political Science, Volume ۲۷، ۲۰۱۹ - Issue ۳, pp. ۲۷۲-۲۸۵. (SJR, Q ۲ / ISI / JCR / Scopus) – Published. Available at:
www.tandfonline.com/doi/full/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۱۸۵۳۷۷.۲۰۱۹.۱۶۴۲۷۷۲
Rahim Baizidi (۲۰۲۱). Sectarian Model of Power Distribution and Political Efficiency in Governmental Structure of Iraq and Lebanon, Geopolitics Quarterly. Online Publish (Scopus). Link: journal.iag.ir/article_۱۴۳۲۲۵.html?lang=en

مقالات علمی پژوهشی و تخصصی
۱) رحیم بایزیدی و سید سعید میرترابی (۱۴۰۱) تحریم صنعت کشتیرانی ایران؛ روندپژوهی، ابعاد و اهداف. محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۶، شماره ۴، اسفند ۱۴۰۱. لینک: jse.sndu.ac.ir/article_۲۲۴۰.html
۲) رحیم بایزیدی (۱۴۰۱) راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران؛ مولفه‌های راهبردی و تحولات آینده. آینده پژوهی راهبردی، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۴۰۱. لینک: jsfs.sndu.ac.ir/article_۲۲۶۸.html
۳) رحیم بایزیدی و امیر عباسی خوشکار (۱۴۰۱) «بحران جهانی محیط زیست و چالش‌های ساختاری در نظام بین الملل»، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۳ (پیاپی ۶۹)، صص ۸۵-۵۷. لینک: (piaj.sbu.ac.ir/article_۱۰۲۴۵۱.html)
۴) رحیم بایزیدی، محسن نیازی و حلیمه حسین پناهی (۱۴۰۱) «مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر مهاجرت منابع انسانی از ایران (۱۴۰۱)». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی. مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی، دوره ۱۶، شماره ۱ (پیاپی ۵۵)، صص ۲۲-۱. لینک: (jcm.srbiau.ac.ir/article_۲۰۱۱۵.html?lang=fa)
‌س رحیم بایزیدی (۱۴۰۰) «استراتژی‌های بخشی و رژیم‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری آمریکا در نظم‌سازی جهانی و منطقه‌ای»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ۱۰، شماره ۲ (پیاپی ۳۶)، تابستان ۱۴۰۰. لینک: (interpolitics.guilan.ac.ir/article_۴۹۰۳.html)
۶) رحیم بایزیدی (۱۴۰۰) «گذار از نظم اقتصاد سیاسی بین الملل آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان‌روایی دلار»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال ۱، شماره ۱ (پیاپی ۱)، صص ۱۱۸-۹۷. لینک: (asr.ihu.ac.ir/article_۲۰۶۸۵۹.html)
۷) رحیم بایزیدی و محمدعلی شیرخانی (۱۳۹۸) «جریان بین‌المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال هشتم، شماره ۱، پیاپی ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸. لینک: (irlip.um.ac.ir/issue/view/۲۰۲۹)
۸) رحیم بایزیدی و حلیمه حسین پناهی (۱۳۹۸) «فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص‌های فرهنگی توسعه‌پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران»، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره ۸، شماره ۱، خرداد ۱۳۹۸. لینک: (journals.tabrizu.ac.ir/article_۹۱۶۸.html)
۹) رحیم بایزیدی و محمدعلی شیرخانی (۱۳۹۷) «مهاجرت، خروج سرمایه انسانی و توسعه: مقایسه ایران و ترکیه»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۰، شماره ۲ (پیاپی ۵۶)، زمستان ۱۳۹۷. لینک: (piaj.sbu.ac.ir/article/view/۲۷۷۸۵/۷۷۷۲)
۱۰) رحیم بایزیدی و احسان یاری (۱۳۹۶) «سیاست‌های آبه نومیکس و توسعه در ژاپن»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سی و هشتم، بهار ۱۳۹۶. لینک: (psq.kiau.ac.ir/article_۵۳۲۱۸۹.html)
۱۱) رحیم بایزیدی، محمدعلی شیرخانی و مجتبی رضازاده (۱۳۹۳) «موازنه نرم: بریکس و هژمونی آمریکا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۳. لینک: (www.ipsajournal.ir/article_۲۴۰.html)
۱۲) رحیم بایزیدی (۱۳۹۳) «پارادایم‌های روابط بین‌الملل: بررسی پارادایمیک بودن رویکرد‌های نظری روابط بین‌الملل در ابعاد نظری، روش‌شناسی و شناخت‌شناسی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره ۶، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۹۳. لینک: (www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۲۵۴۳۱۲)
۱۳) رحیم بایزیدی، محمدعلی شیرخانی و ایوب منتی (۱۳۹۳) «اصول حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام»، پژوهش‌های دفاعی امنیتی اسلام، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳. لینک: (sjs.isri.ac.ir/article_۸۷۱۹۶.html)
۱۴) رحیم بایزیدی و بهاره سازمند (۱۳۹۱) «قدرت نرم و خیزش مسالمت آمیز چین در جنوب شرق آسیا»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۱. لینک: (www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=۲۲۴۷۷۲)
مقالات ترویجی و تخصصی

۱) رحیم بایزیدی (۱۳۹۹) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران. سازمان‌های بین المللی، سال ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۹. لینک: (iojournal.csr.ir/Article/۱۴۰۰۰۴۰۷۵۰۱۵۷۷۲)
۲) رحیم بایزیدی و عسگر صفری (۱۴۰۰) استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پیامد‌های جهانی. سازمان‌های بین المللی، سال ۵، شماره ۱۵، تابستان ۱۴۰۰. لینک: (iojournal.csr.ir/Article/۱۴۰۰۱۱۱۲۵۰۲۵۸۲۹)
۳) رحیم بایزیدی و مصطفی پاکدل مجد (۱۴۰۱) روندپژوهی و ریشه یابی بحران اوکراین و پیامد‌های بین المللی، ماهنامه امنیت بین الملل، دوره ۵، شماره ۳۷، صص ۱۳۳-۱۱۷. لینک: (tisri.org/?id=h ۷ d ۴ mjea)
۴) رحیم بایزیدی (۱۴۰۱) روندپژوهی، رژیم نظارت منطقه‌ای و پیامد‌های تحریم‌های کشتیرانی آمریکا علیه ایران. دو ماهنامه آمریکاشناسی، دوره ۴، شماره ۱۳، صص ۱۳۷-۱۲۹.
۵) رحیم بایزیدی (آذر و دی ۱۴۰۰) تأثیر تنش چین و تایوان بر آینده اقتصاد جهان؛ مطالعه موردی آمریکا. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۱.
۶) رحیم بایزیدی (مهر و ابان ۱۴۰۰) روند پژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۰.
۷) رحیم بایزیدی (آذر و دی ۱۴۰۰) بررسی نقش ارز‌های مجازی در فرسایش حاکمیت جهانی دلار. آمریکاشناسی، سال سوم، شماره ۱۱.
مقالات همایش‌های بین‌المللی
۱. “Foreign Impacts on Iran-Georgia relationships: Comparative research of Russia and the United States”, ۴ th International Scientific Conference on Political, Economic and Cultural Relations of Georgia and Iran, Bakuriani, Georgia, December ۲۰، ۲۰۱۸. (Presented)
۲) گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار»، مقاله برگزیده و ارائه شده در همایش بین المللی افول آمریکا: روند گذشته و تحولات آینده، (۶ آبان ۱۳۹۹).
۳) «چین و معمای برنامۀ هسته‌ای ایران»، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات چین، دانشگاه تهران، پذیرفته شده (۱۴۰۰).
۴) «نظام در حال گذار جهانی و تحول ابزاری در راهبرد سیاست خارجی آمریکا»، همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی (مقاله ارائه شده در همایش)، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه عالی دفاع ملی.
۵) «سیاست همسایگی ایران: انتخاب راهبردی یا ضرورت سیاست خارجی» (۲۸ آذر ۱۴۰۲) همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.
۶) «سازمان همکاری شانگ‌های و همکاری امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عضو» (۲۸ آذر ۱۴۰۲) همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.
۷) "Multilateralism in East Asia and the policy of looking to the east of Iran" (۱۹ December ۲۰۲۳) The Asian and Nejghborhood Policy of the Islamic Republic of Iran.
۸) «هوش مصنوعی و تحول پاردایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل» (۸ اسفند ۱۴۰۲) همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان: هوش مصنوعی و دیپلماسی‌های نوین. (ارائه در همایش)


کتاب
۱) مهاجرت و توسعه اقتصادی: تحلیل مقایسه‌ای ایران و ترکیه (۱۴۰۱)، انتشارات چاپخش.
۲) جمهوری اسلامی ایران و سیاست نگاه به شرق (۱۴۰۱)، انتشارات خاوران فردا با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی. (نویسنده مشترک).
۳) محمدرضا مجیدی، مصطفی اسماعیلی و رحیم بایزیدی (۱۴۰۲) چکیده مقاله‌های همایش بین المللی؛ مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران.داوری مجلات بین المللی (ISI) و فصلنامه‌های علمی پژوهشی
۱. فصلنامه بین المللی International Affairs (درجه ISI و Scopus)
۲. فصلنامه علمی روابط خارجی (ISC): ارزیابی و داوری ۲۲ مقاله علمی پژوهشی ارسال شده به نشریه
۳. فصلنامه راهبرد (ISC): ارزیابی و داوری ۶ مقاله علمی پژوهشی ارسال شده به نشریه
۴. فصلنامه سازمان‌های بین المللی: ارزیابی و داوری ۱۱ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۵. فصلنامه سیاست جهانی: ارزیابی و داوری ۳ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۶. فصلنامه پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل: ارزیابی و داوری ۵ مقاله علمی ارسال شده به نشریه
۷. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها