کنفرانس دیالوگ منامه

کنفرانس دیالوگ منامه

تاریخ : ١٨ آذر ١٣٨٥ موضوع : تروریسم برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸
تبعات و آثار حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس (سمینار مرکز تحقیقات گلف دبی)

تبعات و آثار حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس (سمینار مرکز تحقیقات گلف دبی)

تاریخ : ٢٣ دی ١٣٨٥ موضوع : روابط بین‌الملل برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸
سمینار یک روزه پروتکل کیوتو

سمینار یک روزه پروتکل کیوتو

تاریخ : ٣٠ بهمن ١٣٨٥ موضوع : محیط زیست برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات سیاست گذاری و پایداری
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸