"مسائل خانواده در ایران درباره تأخیر در سن ازدواج"

تاریخ : ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٨ موضوع : اجتماعی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۳

"مهم‌ترین مشکلات اجتماعی ایران"

تاریخ : ١٤ مرداد ١٣٨٨ موضوع : فرهنگی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۳

"روابط بین‌نسلی در سریال‌های تلویزیونی"

تاریخ : ٢٨ مهر ١٣٨٨ موضوع : فرهنگی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۳