"زبان فارسی و برنامه‌ریزی زبانی؛ چالش‌ها و راهبردها"

تاریخ : ٢٥ خرداد ١٣٨٧ موضوع : اقوام برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های گردشگری
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴

"زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران"

تاریخ : ٢٨ خرداد ١٣٨٧ موضوع : فناوری اطلاعات برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴

"شوراها: چالش ها و کارکرها"

تاریخ : ٢٩ تير ١٣٨٧ موضوع : اجتماعی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴