"آسیب شناسی دیپلماسی رسانه ای"

تاریخ : ١٥ اسفند ١٣٨٥ موضوع : دیپلماسی رسانه‌ای برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱

"تنوع فرهنگی و همبستگی ملی"

تاریخ : ٣ خرداد ١٣٨٥ شركت كنندگان : آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی / سید احمد میرزایی / دکتر محمدرضا باهنر موضوع : اقوام برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱