گزارشات و مقالات
قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها

قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها

تاریخ : اسفند ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۱۰
پلیس و امنیت اجتماعی

پلیس و امنیت اجتماعی

تاریخ : شهريور ١٣٨٨ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : امنیت
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۱۰
آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب اسلامی)

آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب اسلامی)

تاریخ : مهر ١٣٨٨ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۱۰
رهیافت هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آموزش عالی

رهیافت هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آموزش عالی

تاریخ: مهر ١٣٨٨ تهیه شده در: معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱