گزارشات و مقالات
نظام آموزش عالی و تاثیر آن بر اتحاد ملی

نظام آموزش عالی و تاثیر آن بر اتحاد ملی

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
تقدیرگرایی عامیانه: ریشه‌ها و پیامدها

تقدیرگرایی عامیانه: ریشه‌ها و پیامدها

تاریخ : فروردين ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
مدیریت مدرسه محور: الگویی نوین برای نظام آموزش و پرورش

مدیریت مدرسه محور: الگویی نوین برای نظام آموزش و پرورش

تاریخ : فروردين ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
تحلیلی بر وضعیت موجود آموزش و پرورش در کشور

تحلیلی بر وضعیت موجود آموزش و پرورش در کشور

تاریخ : فروردين ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
آرمان ها و واقعیات آمزش و پرورش در قرن بیست و یکم

آرمان ها و واقعیات آمزش و پرورش در قرن بیست و یکم

تاریخ : اردیبهشت ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
فرهنگ کار گروهی: موانع و راهکارها

فرهنگ کار گروهی: موانع و راهکارها

تاریخ : اردیبهشت ١٣٨٧ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷