گزارشات و مقالات
بررسی روابط متقابل بین والدین و جوانان

بررسی روابط متقابل بین والدین و جوانان

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
اقتصاد فرهنگ و وضعیت آن در ایران و جهان

اقتصاد فرهنگ و وضعیت آن در ایران و جهان

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : اقتصاد سیاسی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
نظام تجارت جهانی و نظریه استثنای فرهنگی

نظام تجارت جهانی و نظریه استثنای فرهنگی

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
حریم خصوصی در فضای رایانه‌ای

حریم خصوصی در فضای رایانه‌ای

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در ایران

نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در ایران

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
نظام آموزش عالی و تاثیر آن بر اتحاد ملی

نظام آموزش عالی و تاثیر آن بر اتحاد ملی

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷