گزارشات و مقالات
نقش نظام اداری کارآمد و پاسخگو در تحکیم امنیت ملی ج.ا.ا.

نقش نظام اداری کارآمد و پاسخگو در تحکیم امنیت ملی ج.ا.ا.

تاریخ : دی ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
توسعه اجتماعی در ایران؛ شاخص‌ها و موانع

توسعه اجتماعی در ایران؛ شاخص‌ها و موانع

تاریخ : دی ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
جایگاه دولت الکترونیک ایران در جهان

جایگاه دولت الکترونیک ایران در جهان

تاریخ : دی ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های رسانه موضوع : رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
فساد، تبعیض و فقر؛ موانع اساسی توسعه در ایران

فساد، تبعیض و فقر؛ موانع اساسی توسعه در ایران

تاریخ : بهمن ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
آسیب‌شناسی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ایران

آسیب‌شناسی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ایران

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
بررسی وضعیت نشر حرفه‌ای کتاب و سیاست‌های دولتی در ایران

بررسی وضعیت نشر حرفه‌ای کتاب و سیاست‌های دولتی در ایران

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷