گزارشات و مقالات
راهکارهای سامان‌دهی فعالیت‌های فرهنگی کشور

راهکارهای سامان‌دهی فعالیت‌های فرهنگی کشور

تاریخ : آبان ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
تحلیل اجتماعی مهاجرت نخبگان

تحلیل اجتماعی مهاجرت نخبگان

تاریخ : آذر ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
بررسی آمار مهاجرت‌های ایرانیان به غرب

بررسی آمار مهاجرت‌های ایرانیان به غرب

تاریخ : آذر ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
نقش تربیت دینی در امنیت اجتماعی

نقش تربیت دینی در امنیت اجتماعی

تاریخ : آذر ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
تحلیل نقش رسانه‌ها در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

تحلیل نقش رسانه‌ها در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

تاریخ : آذر ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های رسانه موضوع : رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷
سهمیه‌بندی مصرف سوخت؛ آثار و پیامدها

سهمیه‌بندی مصرف سوخت؛ آثار و پیامدها

تاریخ : آذر ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی موضوع : اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۷