اخلاق کار در ایران و راهکارهای ارتقاء آن

اخلاق کار در ایران و راهکارهای ارتقاء آن

تاریخ : ٥ اردیبهشت ١٣٩٠ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اخلاق و اقتصاد
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
تحلیلی بر تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف گندم و استفاده بهینه از آن در رفع مشکلات تولیدات زراعی کشور

تحلیلی بر تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف گندم و استفاده بهینه از آن در رفع مشکلات تولیدات زراعی کشور

تاریخ : ١٥ اسفند ١٣٩٠ شركت كنندگان : دکتر عیسی کلانتری / مهندس عباس کشاورز / مهندس محمد شریعتمدار موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور کشاورزی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
بررسی روند تورم هسته (پایه تورم) طی سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩

بررسی روند تورم هسته (پایه تورم) طی سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩

تاریخ : ١ اسفند ١٣٩٠ شركت كنندگان : دکتر رویا طباطبایی یزدی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱