چک الکترونیکی در راهبرد توسعه تجاری و اقتصادی

چک الکترونیکی در راهبرد توسعه تجاری و اقتصادی

تاریخ : ٢٩ آبان ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی

بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی

تاریخ : ٢٧ شهريور ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور زیربنایی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
رویکردهای مدیریت ساخت پایدار (ماندگار)

رویکردهای مدیریت ساخت پایدار (ماندگار)

تاریخ : ٢٠ آذر ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد مسکن و ساختمان
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱