انتشار شماره 90 فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد(بهار1398)
انتشار شماره 90 فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد
با توجه به راه اندازی سامانه نشریات پژوهشکده تحقیقات راهبردی، علاقمندان می توانند برای دانلود روی اینجا کلیک و یا برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست و ارتباط با دفتر فصلنامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://rahbord.csr.ir