سازمانهای غیر دولتی و نحوه برخورد آنان با وضعیت حقوق بشر غرب
نتایج

این پژوهش به نحوه تعامل سازمانهای غیر دولتی و نحوه برخورد آنان با وضعیت حقوق بشر در غرب می پردازد.