شماره ٢٥ فصلنامه علمی ـ پژوهشی ایرفا از سوی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک به زبان انگلیسی منتشر شد

شماره ٢٥ فصلنامه علمی ـ پژوهشی  ایرفا از سوی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک به زبان انگلیسی منتشر شد.

 باتوجه به راه‌اندازی سامانه نشریات مرکز تحقیقات استراتژیک، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت 
و ارتباط با دفتر  مجله به ادرس زیر مراجعه نمایند:

http://irfajournal.csr.ir