تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و آثار ان برای ایران

تحولات اخیر منطقه خاورمیانه در حوزه مبارزه با داعش روند افراط گرایی رو به تزاید منطقه‌ای و رویکردهای قابل توجه در حوزه مبارزه با تروریسم و بنیاد گرایی آثار قابل توجهی را بر امنیت ملی ایران دارد. در نشست تخصصی معاونت بین‌الملل جنبه‌های امنیت ساز این تحول برای ایران مورد بحث قرار گرفت.