نگاهی به محورهای جدیدترین گزارش احمد شهید (اسفند ١٣٩١)
چکیده

انتشار گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در اواسط اسفندماه، ارائه آن در جریان بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر و نهایتاً تصویب قطعنامه تمدید حکم ماموریت وی به مدت یک سال دیگر از سوی اعضای شورا، از جمله تحولات مهم حقوق بشری ایران در انتهای سال ٩١ و ابتدای سال ٩٢ بود.
حجم و محتوای گزارش نسبت به گزارش‌های سابق وی سنگین‌تر شده و نوع ساماندهی تیم همراه و ابزارهای مورد استفاده گزارشگر (به ویژه چینش مطالب در وب‌سایت وی درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران) نیز نشان از آن دارد که خیز گزارشگر برای به نتیجه رساندن موضوع ادعاهای حقوق بشر علیه ایران، خیز بلندی است. گزارش حاضر به مهم‌ترین محورهای این گزارش ٢٥ صفحه‌ای و ٥٢ صفحه ضمیمه آن می‌پردازد.