ساختار
ساختار :

این معاونت دارای گروه‌های مطالعاتی زیر می‌باشد: 
– گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس 
– گروه مطالعات آسیا 
– گروه مطالعات اوراسیا 
– گروه مطالعات اروپا و آمریکا 
– گروه مطالعات استراتژیک