گروه پژوهشی اقتصاد مسکن و ساختمان
اهداف :

. آسیب‌شناسی وضعیت ساخت و ساز در بخش مسکن و ساختمان 
. مطالعه روش‌های سیاستگذاری کشورهای مشابه در زمینه حل مشکل مسکن و ارزیابی نتایج آن سیاست‌ها 
. تدوین برنامه استراتژیک تعدیل مشکل مسکن در سطوح ملی در قالب برنامه ملی مسکن