بررسی روند تورم هسته (پایه تورم) طی سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩
خلاصه

با توجه به اهمیت موضوع تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضیعت اقتصادی، و ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مأموریت‌های خود مبنی بر انجام پژوهش‌های راهبردی و ضروری و ارائه آن به مراجع تصمیم‌گیری کشور و به‌منظور انعکاس نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران خود در حوزه شاخص‌سازی، در میزگردی تخصصی به بررسی موضوع «بررسی روند تورم هسته (پایه تورم) طی سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩» پرداخت.